من میترسم !

 باید اعتراف کنم من از بزرگ شدن میترسم ...

 من هر روز صبح با ترس چشم هام رو باز میکنم ، من از زندگی کردن میترسم ...من از نفس کشیدن میترسم ... من از گذر زمان میترسم ... احمقانه ست ؟ میدونم!

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان