بعضی روزها...

بعضی روزها حس میکنم "تیردخت" دیگه اندازه ی من نیست ، باید از تنم درش بیارم و دنبال یه چیزی بگردم که اندازه م باشه ... 
نمیدونم "تیردخت" آب رفته یا من بزرگ شدم ! یا...
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان