پایاان

پایان کشیک آنکال 30 ساعته 

پایان بخش جراحی 

پایان روزها در مریضخانه ی ...

پایان مُشتی روابط موقت با آدم ها ...

+ فهمیدم که من در تبدیل روابط موقت و سطحی به روابط عمیق و پایدار ضعیف هستم و شاید این رازِ تنها ماندن و هپی نبودنم باشه ! قبلا هم گفتم ؛" آدم ها و روابط" چیزی هست که به زندگی معنا میده!

+ من بخش جراحی رو دوست نداشتم .من هیچوقت جراح نخواهم شد ... حیف ...

+و بازگشت من به کنج خلوتم ...

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان