هیییییش!

چرا این شهر اینقدر شلوغه ؟ چرا از همه جا صدا میاد ؟ چرا همسایه بی خیال شبکه ی سه نمیشه ؟ چرا خیابون ها اینقدر شلوغه ؟ چرا شما مردم اینقدر خوشحالید ؟ آقا جان جمع کنید بگیرید بخوابید ! دیوانه شدم از اینهمه صدا .....اه !

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان