احمقانه ست؟

کشیکم ساعت 6 تموم میشد اما کارهامو طول دادم و تا 9 شب موندم بیمارستان ، فقط برای اینکه موقع برگشت کمی پیاده روی زیر نور ماه نصیبم بشه ! احمقانه ست ؟؟؟


About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان