بی عرضه!!!

یکی از کسانی که از دانشکده ی طب انصراف داده بود میگفت : دانشکده ی طب آدم رو بی عرضه بار میاره !

راست میگفت !به شدت احساس بی عرضگی و بی خاصیتی میکنم !

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان