احساس

"احساس" را گم کرده ام ! اگر جایی دیدیش ،اگر دیدید گوشه ای کز کرده و گریه میکند ، بغلش کنید ، نوازشش کنید و ازش مراقبت کنید ، اگر پرسید مادرم کجاست ؟بگویید زود بر میگردد ... خیلی زود...

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان