دستهای عایق!

پیرزن 80 ساله ای ...  نه !مادربزرگ 80 ساله ای در بخش کد خورد ،رفتیم بالای سرش و CPR رو شروع کردیم ، نوبتی میرفتیم روی چهارپایه و chest compression میدادیم ! وقتی که دستهام رو روی قفسه ی سینه ی برهنه اش فشار میدادم به شفابخش نبودن این دستها پی بردم ، انگار دستهام عایق بود و هیچ نیرو و جریانی از وجودم به وجود بی جون این زن منتقل نمیشد ! شاید هم مشکل از دستها نبود ،شاید سرچشمه ی حیات در قلبم خشکیده بود و چیزی نمونده بود تا از طریق دستهام به بدن بیمار سرازیر بشه ! صورتم خیس عرق شده بود و موهام روی صورتم ریخته بود ، میدونستم از این دستها کاری ساخته نیست ،تلاش بیهوده ام رو ادامه دادم و در نهایت....
 بعد از 45دقیقه تلاش جسم بی جان مادربزرگ رو روی تخت رها کردیم ... 
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان