ساعت 00:00

چه سکوت دلچسبی  ... انگار زمان متوقف شده ... انگار دنیا به پایان رسیده ... کاش تا ابد در این لحظه بمونم ... سکوت ...سکون ...مرگ...

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان