الهی بمیرم برات ...

گفت : الهی بمیرم برات که اینقدر بی خوابی میکشی ...
ذوق کردم ... تا به حال هیچکس به خاطر بی خوابیهام برام نمرده بود ... 

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان