تلخ است اما باید ثبت شود...

1. دیشب به لطف روانپزشک محترم که روح و روانم رو تحریک کرده بود ،بدترین شب عمرم رو سپری کردم  ، همه جا تاریک بود و من سرم رو توی بالشت فرو کرده بودم و بی وقفه هق هق میکردم ، اون وسط مادرم تلفن زد ، اولین تماسش رو جواب ندادم ، بعد با خودم فکر کردم چرا سنگینی این بار رو تنهایی به دوش بکشم ،بذار بخشیش رو بندازم روی دوش پدر و مادر ... دومین تماسش رو جواب دادم اما صدام در نمیومد ... اونقدر که گریه بودم تمام صورتم و مجاری تنفسیم ورم کرده بود و حرف زدن سخت بود ... به زور و بریده بریده بهش گفتم از دردهام ...از اینکه روز به روز دارم خسته تر و عصبی تر و افسرده تر میشم ... از اینکه حالم به هم میخوره از این آدمهایی که دور و برم رو گرفتند ... از اینکه خواب و آرامش ندارم و شب ها چندین نوبت با تپش قلب از خواب بیدار میشم و صبح ها خسته ام و با اینحال باید 6صبح بیدار شم ...از اینکه تنهایی امونم رو بریده ...
2. ازم میپرسه :"چرا روابطت با آدم ها محدوده؟چرا دوستای زیادی نداری؟"
      گفتم :"نمیدونم"
              : "سخته برات رابطه برقرار کردن؟"
              : " نه اصلا!"
              : "پس چی؟ چرا اینقدر محدود؟"
              : "نمیدونم ...."
    پرسید : برنامه ت برای آینده چیه ؟
             : برنامه ای ندارم ...
             : تخصص؟
             : نمیخونم ... فضای این رشته روانم رو به شدت آزار میده ...
             : میتونی رشته های آسون تر مثل پوست و رادیو بخونی ...مجبور نیستی سختی بکشی ...
             :خفه شو! (اینو تو دلم گفتم البته)
   پرسید :دیگران تو رو چطوری توصیف میکنند؟
             : نمیدونم ! تابحال نپرسیدم ازشون ...
    پرسید :چرا با مادرت صمیمی نیستی؟
             :نمیدونم ...
            : ...
این چند موردی که نوشتم چند تا از سوالات دکتر بود(ایشون استاد دانشگاه خودمون هستند و بسیار معروف!،اما من ازش راضی نبودم ،به خاطر اصرارش بر این "چرا"ها و به خاطر تعجبی که در نگاهش موج میزد!و کاملا مشخص بود هیچ درکی از من و آدمهایی از جنس من نداره ...  به خاطر همین میگم در انتخاب پزشک دقت کنید! و فکر کن که من دیشب تا صبح روانی شدم از بس به اون "چرا"ها فکر کردم و جوابی نیافتم... 
نهایتا گفت : به نظرم در گیر adjustment disorder شدی !!!!، بالاخره اینترنی اتفاق مهمیه!!! 
3. فردا اولین کشیک زنان ...

+ بهترم! 
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان