من و دیوارهای خونه ! ما!

صدای داریوش پیچیده توی خونه ، رسوخ کرده در تن من و تن این دیوارهای ساکت ... 
+ من و دیوارهای خونه هم سلیقه ایم !

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان