کاش من دو نفر بودم ...

"کاش من دو نفر بودم ، یکی حرف میزد و یکی دیگر گوش میداد .یکی زندگی میکرد و آن یکی به تماشای او مینشست ...چه خوب میتوانستم خودم را دوست داشته باشم ..."


"همه میمیرند،سیمون دوبوار"

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان